Home Gellery About Bhutan Webboard Contact Us
No Title
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2013
ปรับปรุง 08/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 19,660,832
Page Views 2,908,360
สินค้าทั้งหมด 6
 

เมนู

 
www.oshitourandtravel.com

www.oshitourandtravel.com
www.oshitourandtravel.com

ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย

ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย

ระบบการศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดับอนุบาล (Kindergarden)
เป็นการศึกษาในระดับเด็ก ที่มีอายุ ระหว่าง 3-5 ปี ซึ่งไม่ใช่ภาคบังคับ แต่เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Eduction)
เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐบาลอินเดียกำหนดไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี อายุเฉลี่ยของเด็กที่เรียนในชั้นนี้ระหว่าง 6 - 10 ปี หรือ 6 - 11 ปี หลักสูตร 5 - 6 ปี (grade 1 - 6)

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (High School Education) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11 - 14 ปี หรือ 11 - 15 ปี กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 4 - 5 ปี (grade 6 - 10 หรือ grade 7 - 10) เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะได้รับ Secondary School Certificate
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Higher School Education) สำหรับ

นักเรียนอายุระหว่าง 16 - 17 ปี กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 2 ปี
(grade 11 - 12) เมื่อนักเรียนสอบผ่านระดับนี้จะได้รับ Higher Secondary Education Certificate หรือ Senior School Certificate
รวมระยะเวลาศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็น 10+2 ปี หรือ 12 ปี (grade 1 - 12) เมื่อนักเรียนจบ grade 12 แล้วหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องสอบผ่าน Public Exam ซึ่งดำเนินการโดย Board of Education ของรัฐแต่ละรัฐ

สำหรับนักเรียนไทยที่จบชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) จากประเทศไทยเทียบได้เป็น grade 12 และในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของอินเดียนั้น ไม่ต้องสอบ Public Exam ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าเรียนโดยดูคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของนักเรียนจาก Transcript เท่านั้น

4. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Eduction)
การศึกษาในระดับนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความถนัดทางช่างฝีมือ หรือวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งไม่ประสงค์หรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ การบัญชี เลขานุการ ฯลฯ ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลและเอกชน หลักสูตรระยะสั้น 6 - 12 เดือน หลักสูตรระยะยาว 2 - 4 ปี ผู้ที่จบ grade 10 มีสิทธิเข้าศึกษาได้ แต่โรงเรียนเหล่านี้จะใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาฮินดี (Hindi) ในการเรียนการสอน ดังนั้นนักเรียนไทยจึงไม่นิยมไปศึกษาระดับนี้

5. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
มหาวิทยาลัยในอินเดียเป็นของรัฐทั้งสิ้น แต่ละมหาวิทยาลัยประกอบด้วย College มากมาย College บางแห่งเป็นของเอกชนซึ่งอยู่ในความควบคุมทั้งด้าน หลักสูตรการศึกษาและการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เมื่อสิ้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สอบได้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีดังนี้คือ

1) ระดับปริญญาตรี (Bachelor&quoat;s Degree) หลักสูตรปริญญาตรี โดยทั่วไปกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 3 ปี ซึ่งได้แก่ ปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ (B.A.) วิทยาศาสตร์ (B.Sc.) พาณิชยศาสตร์ (B.Com) เภสัชศาสตร์ (B.Pharmบางแห่ง 4 ปี) แต่ยังมีหลักสูตรปริญญาตรีที่กำหนดจำนวนปีการศึกษาแตกต่าง จากนี้คือ
• ปริญญา 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ (บางมหาวิทยาลัย)
• ปริญญา 5 ปี ได้แก่ สัตวศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมศาสตร์
• หลักสูตรปริญญาตรี บางหลักสูตรต้องสำเร็จปริญญาตรีบางสาขามาก่อนแล้ว มาต่อหลักสูตรเหล่านี้อีก 3 ปี ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตร์ (LL.B.) และสำรับการศึกษา (B.Ed) และพลศึกษา (B.P.Ed) เรียนต่ออีก 1 ปี
• หลักสูตรแพทยศาสตร์ กำหนดระยะเวลาศึกษา 4½ ปี หลังจากศึกษา Pre-Medical Program (หลักสูตร 1 ปี) และต้องฝึกงาน (Internship หรือ Housemanship) อีก 1 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6½ ปี (บางมหาวิทยาลัยไม่กำหนดให้เรียน Pre-Medical Program ก่อนเรียนหลักสูตร แพทยศาสตร์ ดังนั้นระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 5½ ปี)

2) ระดับปริญญาโท (Master&quoat;s Degree) หลักสูตรปริญญาโท ประมาณ 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษา (M.Ed) และพลศึกษา (M.P.Ed) ซึ่งกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 1 ปีต่อจากระดับปริญญาตรี

3) ระดับ Master of Philosophy (M.Phil) เป็นการศึกษาในระดับก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 1 ปี เป็นการศึกษาทั้ง Course Work และเขียน Thesis ด้วย มหาวิทยาลัยบางแห่งได้กำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับ M.Philก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

4) ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree) หลักสูตรปริญญาเอกประมาณ
2 - 3 ปี สำหรับการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาบางแห่งกำหนดให้เรียน Course Work และเขียน Thesis แต่บางแห่งให้ทำ Research ตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติเท่านั้น

ภาคการศึกษา
ในสาธารณรัฐอินเดียภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะไม่เหมือนกัน และการเปิดเรียนของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันตามสภาพของภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งบางโรงเรียนอาจเปิดเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดนี้
ภาคการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ
- ภาคแรก ประมาณเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม
- ภาคสอง ประมาณเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม
- ภาคสาม ประมาณเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- ภาคแรก ประมาณเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคสอง ประมาณเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• รับบริการตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2555
• B.H.U. เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี พ.ศ.2555
• B.H.U. เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี พ.ศ.2556
• E-book วรสารสิทธารถสาร ฉบับที่ ๑๖
• กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตรครั้งที่ ๙๕
• ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นฤเบศร์
• ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สงัด
• ขอแสดงความยินดีกับ พ.ชัยมงคล
• ขอแสดงความยินดีกับ พม.ประสบฤกษ์
• ขอแสดงความยินดีกับ พอ.เส็ง

OSHITOUR & TRAVEL CO.,LTD.
59/118 ชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                                             สงวนลิขสิทธิ์ :. © 2013 บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

Tel :. 087-8423973, 02-9545131
Email :. info@oshitourandtravel.com
ใบอนุญาตเลขที่ :. 11/07850


 
  
view