Home Gellery About Bhutan Webboard Contact Us
No Title
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2013
ปรับปรุง 22/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 20,343,211
Page Views 3,770,929
สินค้าทั้งหมด 6
 

เมนู

 
www.oshitourandtravel.com

www.oshitourandtravel.com
www.oshitourandtravel.com สายการบิน BHUTAN AIRLINE , DRUK AIR
รหัสการ จอง BHTO / 1250
บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด                                        ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/07850


- ทางบริษัทยินดีรับบัตรเครดิต ชาร์จ3%
- TRAVEL WITH US TO THE LAND OF HAPPINESS
นึกถึงธรรมชาตินึกถึงภูฏาน.. นึกจะเดินทางนึกถึงโอชิทัวร์..
ติดต่อคุณโอ เบอร์ 087-8423973
02-9545131ได้ 24 ชั่วโมง จ-อา
โรงแรมของเราเป็นลักษณะ พรีเมี่ยม แบบมาตราฐาน ท่านที่ดูราคาทัวร์อื่นที่ถูกกว่าเรา ควรเปรียบเทียบโรงแรม ส่วนอาหารเราไม่ได้นำไปจากไทย เพราะบางทัวร์จะนำอาหารสดที่แช่ไป และพาท่านไปรับประทานอาหาร แบบราคาถูกกว่าเรา แต่เราพาท่านเข้าภัตคาร อาหารไทย แบบหรูให้กับท่าน******

  เชื่อมัน มันใจ รับรอง คุณจะหลงรักประเทศนี้เหมือนกับเรา
..อัตราค่าบริการท่านละหน่วยบาท ตลอดทั้งปี2561- 2562 .. ***อัพเดตวันนี้***
 5 วัน 4 คืน  บินเช้า  กลับบ่าย สายการบินของภูฏาน บินตรง
วันและเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พักสองท่านต่อห้อง พักเดี่ยวเพิ่ม
19 - 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

57,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) High Season

9,900.-

5 - 9 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ

55,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season 

7,900.-

7 - 11 ธันวาคม 2562 วันหยุดรัฐธรรมนูญ 55,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season 9,900.-

29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 วันหยุดขึ้นปีใหม่

59,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season

9,900.-

30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 วันหยุดขึ้นปีใหม่

59,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season

9,900.-

8 - 12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ

55,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season

7,900.-

23 - 27 มกราคม 2563  55,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season

7,900.-

14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 55,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) Low Season 7,900.-
12 - 16 เมษายน 2563 วันหยุดสงกรานต์ 59,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) High Season 9,900.-
13 - 17 เมษายน 2563 วันหยุดสงกรานต์ 59,900.- บาท ( เปิดจองแล้ว ) High Season 9,900.-

                             ************พรีเมี่ยมทัวร์ Premium tours*************

             ท่านสามารถจัดกรุ๊ปส่วนตัวได้ 3 ท่านขึ้นไปในราคาย่อมเยาว์

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ Specail Bhutan 5 วัน 4 คืน

ตารางเวลาบินสายการบิน ภูฎาน แอร์ไลน์

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ปาโร

B 3701

06.30

09.50

วันที่ 5

ปาโร-กรุงเทพฯ

B 3700

10.50

15.40


**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ*

วันแรก กรุงเทพฯ – พาโร – เมืองทิมพู
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เค้าเตอร์ K ประตู 5 พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมบริการกระเป๋าเข้าเช็คอิน
06.30 น. //06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่นๆในประเทศภูฏาน โดยสายการบิน สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B 3701 (06.30-09.50) มีอาหารบริการบนเครื่อง
09.50 น. //11.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองพาโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน) เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏานและยังได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สุดยอดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ แลกเงินนูทรัมที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางไกค์จะพาท่านออกมายังนอกสนามบินเดินทางไปยังร้านอาหารระหว่างทางท่านจะได้พบบรรยากาศธรรมชาติของภูฎาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากทานอาหารเสร็จ พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha
ต่อมาเดินทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (TamchoeMonastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด นำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำ CHUZOM ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร ต่อมา ไปถึง ทิมพู เราจะพาท่านไป เช็คอินที โรงแรม พร้อมร่วมกันทานอาหารมื้อเย็นที โรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเราจะส่งท่านเค้านอนพักผ่อนตามอัธยาศั
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที โรงแรม
ที่พัก PHUNSHO PELRI HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับมาตราฐาน
วันที่สอง ทิมพู-พูนาคา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที โรงแรม
สาย ไกค์จะมารับท่านที โรงแรม เพื่อนำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 สร้างขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก  ต่อมาไกค์จะพาท่านไป  สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก  หลังจากนั้นไกค์จะนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ฟ๊อกเฮริเต็ด ( Folk Heritage museum ) เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมการใช้ชีวิตของคนภูฏานเมื่อสมัยก่อนๆ  และพาท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์โรงงานทอผ้า ( Weaving Center ) ท่านสามารถชมและซื้อเสื้อผ้าประจำประเทศภูฎาน ต่อมาพาท่านไปเยี่ยมชม จุดชมวิวเมืองทิมพู บุดด้าพ้อย ( Bodha Point )  ซึ่งท่านจะได้พบกับพระองค์เจ้ารูปหล่อขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน ซึ่งชาวภูฏาน สามารถมองเห็นได้จากที่บ้านของพวกเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของ เทือกเขาหิมาลัย ที่งดงาม รวมถึง ยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง
หลังจากนั้นพาท่านเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก

VARA HOTEL หรือ เทียบเท่า โรงแรมชั้นเลิศของปูนาคร

วันที่สาม

ปูนาคา –วัดชิมิลาคัง –ทิมพู – พาโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที โรงแรม

สาย

นำท่านชม ปูนาคาซ็อง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา  สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง  จากนั้นเดินทางต่อสู่โรเบสะ ( LOBESA )

นำท่านไปยัง วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ LOBESA

บ่าย

หลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จ เราจะพาท่านเดินทางกลับมายัง ทิมพู นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย และนำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้กษัตริย์จิกมีทรงพำนักภายในบริเวณป้อมปราการนี้ด้วย ต่อมาเราจะพาท่านมาเดินตลาดของฝาก ในเมืองทิมพู เพื่อซื้อของฝากที่ละลึกจากภูฏาน ต่อมาพาท่านกลับมายังเมือง พาโร เพื่อทำการเช็คอินที โรงแรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม

ที่พัก

พักที่ โรงแรม  DRUKCHEN RESORT หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

พาโร- ภูเขาทักซัง – อาบน้ำแร่ – ชมระบำหน้ากาก – ระบำภูฏาน  ใส่ชุดประจำชาติภูฏาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

สาย

หลังจากทานอาหารเช้าไกค์จะพาท่านไป  ภูเขาโชโมละลี ( Jomolhari Mountain ) ความสูงอยู่ที่ 7,326 เมตร ซึ่งภูเขานี้สูงที่สุดในภูฎาน ต่อมาไกค์จะพาท่านไปยัง รัมทักขะ ( Ramthangkha ) เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้ำ 2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง (บริเวณตีนเขามีม้าบริการให้ขี่ขึ้นเขา ค่าขี่ม้าไม่รวมในรายการทัวร์ ราคาประมาณ 15 - 20 ดอลล่า)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสร้าง 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ชั่วร้ายตนหนึ่ง ซึ่งนอนตีแผ่ทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้พุทธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดังกล่าว จากนั้นเราจะพาท่านมา อาบน้ำแร่ Hot Stone Bath

เป็นบ่อน้ำจากพื้นเมือง ทำมาจากแร่ในก้อนหิน เพื่อทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยความเชื่อการอาบน้ำแร่จะสามารถดูดสารพิษที่อยู่ในบริเวณใต้ผิวหนังออกไปได้ ( การอาบน้ำแร่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเองประมาน 20 ดอลล่า ) ต่อมานำท่านเดินชม  ตลาดเมืองพาโร ซิตี้  ( Paro City) เพื่อถ่ายรูปสถานที่ต่างๆของเมืองพาโร ต่อมาเราจะพาท่านไปยังโรงแรมเพื่อทำการ เปลี่ยนเสื้อประจำชาติภูฏาน เพื่อเดินออกนอกโรงแรมทำการถ่ายรูปท่านกับวิวๆต่างๆ หลังจากนั้นเราจะพาท่าน ชม ระบำหน้ากาก ระบำภูฏาน ท่านสามารถร่วมการระบำกับคนภูฏานได้ โดยระหว่างชมการแสดงทางทีมงาน  มีบริการ ไวน์ เหล้า เบียร์ น้ำผลไม้ กับแกล้ม ให้ท่าน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักที่ โรงแรม  DRUKCHEN  RESORT หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

พาโร-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร

10.50 น. //11.40น.

สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B 3700 (10.50-15.40)

15.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ


หมายเหตุ : ทางบริษัทเราจัดเองไม่ได้ส่งต่อครับ มี LAND เป็นชาวภูฏาน
รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน โทร สอบถามได้ที่ 087-842-3973
ไม่มีวันหยุดนะครับ เสาร์ - อาทิตย์ โทรมาเลยครับ 24 ชั่วโมง
สอบถามได้เลยทางบริษัทยินดีที่จะได้รับใช้ท่านครับ
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/07850

ราคาเด็ก1-12 ปี
นอนกับผู่ใหญ่ 2+1
ราคาเด็ก 1-12 ปี
เสริมเตียง 2+1
ราคาผู้ใหญ่ 2 คน ราคาผู้ใหญ่ 3 คน พักเดี่ยว
- - - - -


Promotion ! ! ! เดินทางกับเรา ปี 2018 นี้
ฟรี อาหารไทยเสริม แบบ บุฟเฟ่ ตลอด ทริป
ฟรี ชมระบำภูฎาน
ฟรี น้ำดื่ม
ฟรี ใส่ชุดประจำชาติภูฎาน เดินรอบเมือง
ฟรี เครื่องดื่ม เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ และ พิเศษ สุด ในวันขึ้นปีใหม่
ฟรี ไกค์มืออาชีพจากเมืองไทย
ฟรี ค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ
ฟรี พาขึ้นเขาทักซัง
ฟรี แจกกระเป๋าสุดเก๋ ในวันเดินทาง
เวลาทำการเปิดออฟฟิต : จันทร์ - ศุกร์ =   8.00 น. - 21.00 น.
                                        เสาร์ - อาทิตย์ = 8.00 น. - 18.00 น.


ราคานี้รวม:.

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดย
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า
- ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว
- ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สำหรับคณะ15 ท่านขึ้นไป จึงจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดกรุ๊ป
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่า ทิป ไกค์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เอกสารยื่นวีซ่า:.

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันเดินทาง แสกนสี ส่งอีเมล์
และส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อทำการพรีเช็กอิน ที่

การชำระเงิน:.

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์แฟ็กซ์ 02 9545131 (อัตโนมัติ) ระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ต่อไปค่ะ

เงื่อนไขการยกเลิก:.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
Fยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท หรือคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
Fยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ:.

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน การเกิดโรคระบาด การนัดหยุดงานประท้วง ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ เป็นต้น แต่บริษัทฯ จะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โปรแกรมทัวร์สำหรับ GROPE VIP

(OSHI TOUR & TRAVEL CO,LTD)
ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/07850
59/118 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210
TEL/FAX:. 02 954 5131 MOBILE:. 087-8423973 คุณ โอOSHITOUR & TRAVEL CO.,LTD.
59/118 ชินเขต2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                                             สงวนลิขสิทธิ์ :. © 2013 บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

Tel :. 099-6361499, 02-0011838
Email :. info@oshitourandtravel.com
ใบอนุญาตเลขที่ :. 11/10715


 
  
view